شرکت-تعاونی-پیشگامان-یکی-از-جلوه-های-روشن-در-بخش-مردمی-سازی-اقتصاد-است