پیشگامان در یک نگاه

فعالیت گروه تعاونی پیشگامان در قالب تعاون، عدالت اجتماعی، استفاده از سرمایه های خرد مردمی در قالب شرکت های تعاونی سهامی - سرمایه گذار برای اجرای پروژه های عظیم و ارائه ایده های جذاب و مورد توجه جامعه در کنار خدمات الکترونیکی، مخابراتی و تولید مصنوعات مرتبط سبب گسترده شدن حوزه خدمات این گروه تعاونی در سراسر کشور گردیده است.

+0

پرسنل

+0

سهامدار

+0

شرکت فعال

+0

شرکت های پیشگامان