افتتاح فاز نخست بندرخشک پیشگامان توسط دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور


تاریخ ثبت: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹