بازدید رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور از آموزشگاه فنی و حرفه ای پیشگامان کویر


تاریخ ثبت: ۱۳ آذر ۱۳۹۸