بازدید معاون علمی وفناوری رئیس جمهور از مرکز شتابدهنده پیشگامان


تاریخ ثبت: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸