بازدید دبیر شورای عالی فضای مجازی از شتاب دهنده پیشگامان


تاریخ ثبت: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸