تقدیر از واحد منابع انسانی گروه تعاونی پیشگامان در روز کارگر


تاریخ ثبت: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸