دومین روز نمایشگاه تلکام ۲۰۱۲ در جزیره پیشگامان


تاریخ ثبت: ۲۵ آبان ۱۳۹۱