راه اندازی وب سایت نرم افزار مدیریت فرآیند آموزش آکسون

;

;www.axonsoft.ir

;بخشهایی از قابلیت نرم افزار مدیریت فرآیند آموزش آکسون :

middot;;;;;;;;; امکان ثبت اهداف، خط مشی ها و استراتژی سازمان و واحد آموزش

middot;;;;;;;;; تعاریف و اصطلاحات آموزش

middot;;;;;;;;; مدیریت اطلاعات پایه عمومی

middot;;;;;;;;; مدیریت اطلاعات پایه سازمانی

middot;;;;;;;;; مدیریت سازمانی

middot;;;;;;;;; مدیریت اطلاعات پایه آموزشی

middot;;;;;;;;; امکان ثبت کامل و جامع شناسنامه آموزشی مشاغل

middot;;;;;;;;; امکان ثبت شناسنامه آموزشی پرسنل

middot;;;;;;;;; مدیریت نیازهای آموزشی

middot;;;;;;;;; امکان معادل سازی نیازهای آموزشی جمع آوری شده در فاز نیاز سنجی

middot;;;;;;;;; امکان ثبت درخواست برنامه های آموزشی از سوی واحدهای مختلف سازمان و همچنین پرسنل سازمان

middot;;;;;;;;; امکان ثبت شناسنامه برنامه های آموزشی

middot;;;;;;;;; امکان ثبت تقویم آموزشی سازمان

middot;;;;;;;;; برآورد هزینه برنامه آموزشی

middot;;;;;;;;; امکان طراحی دوره های آموزشی

middot;;;;;;;;; مدیریت اجرای برنامه

middot;;;;;;;;; امکان ثبت نام پرسنل همراه با مشاهده لیست واجدین شرایط

middot;;;;;;;;; امکان اطلاع رسانی اساتید، مراکز ارائه دهنده آموزش و شرکت کنندگان در برنامه آموزشی

middot;;;;;;;;; امکان ثبت نتایج پیش آزمون، پس آزمون، آزمون پایان دوره و …

middot;;;;;;;;; ثبت قراردادهای مربوط به اساتید، سازمان های ارائه دهنده آموزش

middot;;;;;;;;; امکان ساخت فرمهای ارزشیابی و اثر بخشی بصورت کاملا پویا

middot;;;;;;;;; امکان ثبت اطلاعات مربوط به پیمانکاران آموزشی ،ارائه دهندگان آموزش و اساتید

middot;;;;;;;;; رتبه بندی و تعیین صلاحیت مراکز ارائه دهنده آموزش، اساتید و مکانهای آموزشی

middot;;;;;;;;; ارزشیابی اساتید

middot;;;;;;;;; گزارش ماتریس نیازهای آموزشی کارکنان

middot;;;;;;;;; گزارشات و نمودارهای کنترلی و مدیریتی که بیانگر اثربخشی دوره ها می باشد

middot;;;;;;;;; گزارش نموداری شاخصهای اثربخشی آموزش سازمان

middot;;;;;;;;; صدور گواهینامه های آموزشی با امکان تغییر قالب گواهینامه بصورت پویا

middot;;;;;;;;; فرم درخواست و نتایج اقدامات اصلاحی و بازنگرانه مربوط به تمام فازهای آموزش

middot;;;;;;;;; فرمهای چک لیست مربوط به هر فاز آموزش

middot;;;;;;;;; امکان ثبت، تعیین سطح دسترسی و کنترل محدوده دسترسی گروه های کاری

middot;;;;;;;;; امکان تعریف کاربران در گروه های کاری تعریف شده

middot;;;;;;;;; امکان تفویض اختیار به سایرکاربران سیستم

middot;;;;;;;;; رویداد نگاری و نظارت برکاربران سیستم

middot;;;;;;;;; ارائه سرویسهای پیام رسانی جهت اطلاع رسانی بوسیله پیام کوتاه (SMS)

;( استاندارد ۱۰۰۱۵ ، ایزو ۱۰۰۱۵ ، نرم افزار مدیریت فرآیند آموزش ، آکسون ، axon ، standard 10015 ،; iso 10015 ، software ، quality of training)


تاریخ ثبت: ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
بازدید 275