حضور شرکت پیشگامان ایساتیس در جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل

;

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، در سومين جشنواره و نمايشگاه ملي «علم تا عمل» ۳هزار و ۱۲۴ طرح دانش بنيان ثبتنام كردند كه پس از ارزيابي و داوري در نهايت يكهزارو ۴۲۰ طرح انتخاب و در ۳۱ غرفه استاني در نمايشگاه عرضه شدهاند.

شرکت پیشگامان ایساتیس به عنوان یکی از اعضای گروه تعاونی پیشگامان به عنوان یک شرکت دانش بنیان با ارائه یک طرح نوآور در این نمایشگاه حضور دارد.

ارج نهادن به مقام شامخ فناوران و نوآوران برتر از طريق شناسايي و معرفي دستاوردهاي برتر فناورانه و در آستانهي تجاري سازي در زمينههاي مختلف، فراهم كردنزمينههاي مناسب توسعه و تعميق همكاريهاي علمي و فناوري بين مراكز علمي، صنعتي وفناوري كشور، ايجاد محيطي به منظور آشنايي و تفاهم ميان عرضه كنندگان فناوري،نهادهاي استفاده كننده از فناوري، سرمايهگذاران و ساير ذينفعان عرصه تجاريسازي،بررسي راهكارها و روشهاي جديد در راستاي تسهيل فرآيند تجاري سازي دستاوردهاي علميو فناوري كشور و ارائه دستاوردهاي حاصل از فرآيند تجاري سازي فناوري و نوآوري ازجمله اهداف برگزاري سومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل است.

شركتهاي دانش بنيان مشمول حمايتهاي مادي و معنوي معاونت علمي رياستجمهوري،پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد، دانشگاهها و پژوهشگاهها، واحدهاي تحقيق وتوسعه دولتي و خصوصي، برگزيدگان جشنوارههاي معتبر داخلي و بينالمللي، ستادهايفناوريهاي راهبردي، كانونهاي هماهنگي و دانش و صنعت و دفاتر استاني بنياد ملينخبگان از جمله شركت كنندگان در سومين جشنواره و نمايشگاه داخلي علم تا عمل هستند.

همچنين كارگاه هايي با موضوعات برندسازي و نشان تجاري، مالكيت فكري و فرآيند ثبتاختراع، مديريت مالي براي مديران غير مالي، مديريت بازاريابي،آشنايي با قوانينتامين اجتماعي و امور مالياتي در شركت هاي نوپا، درس هايي از تجارت، آشنايي باقراردادهاي انتقال فناوري و شيوه و ملاحظات تنظيم قراردادها در طول برگزاري جشنواره و نمايشگاه برگزار خواهد شد.;


تاریخ ثبت: ۱۴ شهریور ۱۳۹۱
بازدید 254