آماده سازی و توزیع هزار و ۲۵بسته کمک معیشتی توسط گروه تعاونی پیشگامان


تاریخ ثبت: ۱۴ آبان ۱۳۹۹