پیشگامان برند محبوب مردمی شد

پیشگامان توسعه ارتباطات در هفتمین دوره سالانه جشنواره برند محبوب در بخش اینترنت خانگی یکی از ۳ برند محبوب کشور شد.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ دوره ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺤﺒﻮب اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ راى و ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ ١۵ اردﻳﺒﻬﺸﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻮرى ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺟﺸﻨﻮاره برگزار گردید.

در این نظر سنجی و در بخش ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ با ﺑﺮرﺳﻲ آراى ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻫﻮاداران، ﺑﺮﻧﺪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن با رای مردمی به ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ٣ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب اﻳﺮاﻧﻲ انتخاب شد.

گفتنی است پیشگامان توسعه ارتباطات رتبه دوم کیفیت اینترنت کشور در رتبه بندی وزارت ارتباطات را نیز در کارنامه دارد.


تاریخ ثبت: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
بازدید 269