تقدير از باشگاه مشتريان پيشگامان به عنوان واحد برگزيده در جشنواره تولید ملی،افتخار ملی


تاریخ ثبت: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸