بازدید رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور از آموزشگاه فنی و حرفه ای پیشگامان


تاریخ ثبت: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸