مدیر عامل گروه تعاونی پیشگامان:
توسعه پایدار کشورها وابسته به تعاونی هاست

مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان بر لزوم توجه بیشتر به نقش تعاونی ها در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور تاکید کرد.

دکتر محمدرضا رضایی نژاد در گفت و گویی به مناسبت روز جهانی تعاون با بیان اینکه تعاونی ها در کشورهای در حال پیشرفت ابزاری مطمئن برای پیشبرد برنامه های توسعه هستند بر لزوم توجه بیشتر به نقش شرکت های تعاونی در ایجاد بستر مناسب به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد.
وی از رفتار تعاونی ها در بهره گیری از خرد جمعی به عنوان بلوغ اجتماعی یاد کرد و افزود: استفاده از پتانسیل مشارکت عمومی در جهت حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی در قالب کارآفرینی اجتماعی ضمن توانمندسازی مردم می تواند توسعه پایدار کشورها را شتاب ببخشد.


تاریخ ثبت: ۱۷ تیر ۱۳۹۸
بازدید 190