معاون علمی رییس جمهور در شتاب دهنده پیشگامان:
شتاب دهنده ها نوآوری و آینده نگری ایجاد کنند

معاون علمی و فناوری رییس جمهور از مرکز شتاب دهنده پیشگامان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان دکتر ستاری در این بازدید از نزدیک با تیمهای استارتاپی شتاب دهنده پیشگامان گفت و گو کرد و در جریان روند شکل گیری تیم ها و موانع و مشکلات موجود در توسعه کسب و کارهای نو قرار گرفت.
دکتر ستاری در این بازدید بر اهمیت مراکز شتاب دهنده در ایجاد نوآوری و اعتماد به نفس در جوانان تاکید کرد و افزود: دولت ها موظفند در پژوهش سرمایه گذاری کنند ولی اگر می خواهیم از پژوهش محصول بیرون بیاید باید بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری کند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور بر حضور فعال جوانان در فعالیت های دانش بنیان تاکید کرد و افزود: باید فضایی در دانشگاه ها ایجاد شود که شتاب دهنده ها بتوانند آینده نگری و نوآوری در جوانان ایجاد کنند.
دکتر ستاری افزود: جوان نباید برای استخدام شدن درس بخواند،باید برای ایجاد ارزش افزوده و نوآوری تحصیل کند. و بتواند در زیست بوم ارزشمند ایران عزیز گره گشا باشد.


تاریخ ثبت: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید 185