بازدید وزیر علوم, تحقیقات و فناوری از مرکز شتاب دهنده پیشگامان


تاریخ ثبت: ۴ اسفند ۱۳۹۷