افتخارات

افتخارات گـروه تعاونـی پیشگامـان:

. کسب رتبـه تعاونـی بـرتر از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵

. کسب رتبه تعـاونی برتر ملی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵

. کسب عنـوان صنعت بـرتـر در سال ۱۳۹۵

. چهـره ماندگار بخش تعاون در سال ۱۳۹۵

. انتخاب به عنـوان کارآفـرین نمونـه در سال ۱۳۸۷

. کسب رتبه تعاونــی ویـژه کشوری در سال ۱۳۸۸

. عضو اتحادیـه بیـن المللـی تعـاون;;ICA

. کسـب تندیـس زرین جایـزه ملی تعالی مدیریت تعاونـی از سال ۱۳۹۳ الـی ۱۳۹۵

. دریافت جـایـزه بـین المللـی تکنولـوژی و کیفیت برتر در خدمات اینترنت پرسرعت از سوی اتحادیه اروپـا

. دریافت گواهینامه بـا اعتبار جهانی و مورد تایید مرکـز اعتبـار بخشی(USAS)

. دریـافت نشان عالی برترین تعاونی سرآمد در خـدمات فناوری و مخابرات ستاره اینترنت کـشور از سال ۱۳۸۸الی ۱۳۹۰;

. برگزیده جشنـواره دو سالانه ملی ایتا (با عنوان عرضه کننده برتر اینترنـت کشور)

. ستاره بـرتر جایـزه ملــی فنـاوری و نوآوری

. دریافت نشـان زرین موفقیت سازمانی در ارائـه خدمات برتــر

. ستاره تولید محتوای اینترنتی کشور در سال ۱۳۹۰

. مجـری برتر;RFID; ایــران در سال ۱۳۸۸

. برگزیده کنگره چهره های برتر صنعت و تجارت کشور در سال ۱۳۸۹

. کارآفـرین برتـر استان در حوزه صنعت و خدمات و کارآفـرین برتـر جوان اسـتان در سـال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵

. صادرکننده نمونه خدمات فنی و مهندسی استان در سال ۱۳۹۵

. دریافت تندیس برتر تعاونی برتر استان در سال ۹۶

;