فعالیت ها

حوزه فعالیت گـروه تعاونـی پیشگامـان:

. ارائه خدمات نوین بانکی تحت نظارت بانــک مرکــزی

. ارائـه کلیــــــه خــــــــدمات نـویــــــــن بیمــــــــه ای

. اولـیـــــن بنــــدر خـشــــــک تـعـاونــــــی ایـــــــــران

. اولیــن کارخانــه تولیــد کاغـــذ از سنـــگ در ایـــران

. تنها مالک ایرانی فیبر نـوری بین المــلل در آب های آزاد دنـــیا

. ارائـه اینترنـت پر سـرعت ADSL در سراسـر کشــور ( دارای مجوز FCP)

. بزرگترین شرکت تعاونی تولیدی صنایع الکترونیک، ر وشنایی و مونتاژ بردهای الکترونیکـی

. طراحی و ارائه نرم افزارهــای متعــدد رایانــــه ای و تحــــت وب

. ارائه خدمات، محصولات و تجهیـزات امنیــت شبکـــه

. ارائـــه خـــدمات هاستینـــگ و ســرورهای اختصاصـــی مـجـــازی

. ایجاد زیرساخت شهر هوشمند و ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در شهر هوشمند

. انجــام فعالیـــت های فرهنگــی، ورزشــی و اجتماعی

. ارائه خـــدمات فنـــاوری اطـــلاعات، سلامـــت پزشــــکـی

. اولین سرمایه گذار بخش خصوصی کشـور در حـوزه تعـاون در احـداث و راه انـدازی نیـروگاه بیوگاز با استفــاده از فاضلاب شهری در تصفيه خانـه جنـوب اصفهـــان

. اولیــن و بزرگتریـــن تعاونــــی تبلیغاتــی دانـش بنیــان کشـــور

. مجری پروژه های مسکونی و اداری با امکانات مدرن

. ارائه خدمات آموزشی با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور

. ارائـه خدمــات بـه سهامــداران در قــالب باشــگاه مشتـــریان پیشـــگامــان ( گـــام پـــلاس )

. ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه فناوری اطلاعات، ارتبـاطات و امنیــت

. مجری اولین مرکز شتابدهنده نوآوری تعاونی کشور

. مشاوره و انجام امـور خـدماتــی و حمــل و نقل ریلــی

. ارائه خدمات گردشگری آنلاین، رزرو بلیط هواپیما و قطار، رزرو هتل

. طراحی، تامین تجهیزات و احداث نیروگاه های خانگی خورشیدی و مزارع خورشیدی