بازدید مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از شرکتهای گروه تعاونی پیشگامان

مجتبی نصیری معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور،اصفهانیان مشاور سازمان و اعضای هیئت مدیره اولین اپراتور تعاونی پست کشور از شرکتهای پیشگامان صنعت سبز،پیشگامان عصر ارتباطات و بندرخشک پیشگامان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان در این بازدیدها زمینه های همکاری شرکت پیشگامان پست بادپا به عنوان اولین اپراتور تعاونی پست کشور با شرکتهای مذکور در زمینه تهیه بسته های پستی با کاغذ سنگی،تهیه لیبل های الکترونیکی پست و توزیع مویرگی محصولات پستی با همکاری بندرخشک پیشگامان به عنوان بارانداز مرکز کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با برقراری ارتباط موثر بین این مجموعه ها بستر مناسبی جهت تحول در حوزه پست فراهم شود.
نصیری معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بر همکاری همه طرفهای کاری جهت شروع قدرتمند اولین اپراتور تعاونی پست کشور در ماههای آینده تاکید کرد.

 


تاریخ ثبت: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازدید 325