بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مرکز شتابدهنده پیشگامان


تاریخ ثبت: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶