پیشگامان رسانه پارس، پیشرو در هوشمند سازی شهرها

پیاده سازی و توسعه زیرساخت شهر هوشمند، ارائه راهکارها و سرویس های مبتنی بر اینترنت اشیا، سامانه هوشمند سازی و مدیریت روشنایی شهر


تاریخ ثبت: ۲۸ آذر ۱۳۹۶