بازديد مدیران دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ايران از شرکت پيشگامان كويرآسیا

جمعی از مدیران دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ايران از شرکت پيشگامان كويرآسیا بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان, اسکندری مديركل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ايران، رحیمی رئیس اداره ترانزیت و میرشریفی رئیس اداره صادرات خدمات فنی مهندسی و دبیر کمیته ماده ۱۹ جهت صدور مجوز خدمات فني مهندسي از شرکت پيشگامان كويرآسیا بازدید نمودند. در این بازدید مهندس یوسفی مدیرعامل پيشگامان كويرآسیا گزارشی از فعالیتهای این شرکت ارائه داد.
گفتنی است شرکت پيشگامان كويرآسیا به عنوان صادرکننده برگزیده در سال های ۹۵ و ۹۶ انتخاب شده است.


تاریخ ثبت: ۱۳ آذر ۱۳۹۶
بازدید 88